Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 22 2014

stoph
6940 d0c4
Reposted bybajaderra bajaderra

October 14 2014

stoph
5824 3e8e
Reposted byMagyaPulpeciki
stoph
5639 0207
stoph
5262 432d
Reposted byrakshaanubiswildnessheartsPantheraunciar3xiozoitisthalassasangusiastyTrunusTrunuscatgrisa
stoph
8327 d8ab
Reposted byroundabout roundabout

September 30 2014

stoph
nastaw jeden zegarek w domu na mój czas
— ludwika amber
Reposted bykingswayyberewere
stoph
0876 6567
stoph
0002 e590
stoph
8828 09c6
stoph
8803 473f
Reposted bypocomitazupamauak

September 25 2014

stoph
9118 1771 500
Reposted byughrrr ughrrr
stoph
Chodzi ze mną twoje ja
— twardowski

August 28 2014

stoph
4580 8ec9
Reposted byazazel azazel
stoph
4572 564d
Reposted byazazelgpunktschmitz

April 15 2014

stoph
  Po prostu jeśli ktoś wymyślił dla mnie taką
fabułę, to nie może zakończyć jej w tak banalny sposób.
Wierz w swojego scenarzystę.
Uspokój się.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromaletodelio aletodelio viatwarze twarze
stoph
Może moglibyśmy pić razem kawę gdzieś,
Wyjść razem lub nie robić nic razem.
— Pezet
Reposted fromHannna Hannna viaretaliate retaliate
stoph

April 11 2014

stoph
9429 3d7b
Reposted bysiatkareczkabaddziejekarteczkisouplesszielone-bananyseverinecamiltwarzebutterbeerkiksundoneebeltaneMuffintopemptybedthehedgehogsdilemmahahatdarkcandyaniironscorpixmissyseepysmoiwashopelessjuzcienielubie

March 23 2014

stoph
i think i'll miss you forever
— lana del rey
Reposted byvesania vesania
stoph
5493 b367
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl